1.1. Imfashanyigisho
1.2. Inshamake
Iyo umworozi ashaka icyororo cy’ingurube cyangwa iyo bagena agaciro k’itungo agiye kugura, ni ngombwa ko ayisuzuma imyanya yose. Ayireba ubwoko, igihagararo, akabaza ibijyanye n’imyorororokere, akareba niba itarwaye cyangwa ngo ibe ishaje. Agashakisha itungo rizira inenge ryamwungura vuba.

1.3. Intego z’isomo
Nyuma y’iri somo, uhugurwa azaba ashobora:

 • Gutandukanya amoko y’ingurube mu yorowe mu Rwanda;
 • Kuba azi ubwiza bw’ibyimanyi by’ingurube zororewe mu Rwanda
 • Guhitamo icyororo cy’ingurube cyiza;
  1.4. Isuzumabumenyi
 • Imfizi y’icyororo igomba kuba imeze ite?
 • Inyagazi y’ingurube igomba kuba imeze ite?
 • Ni izihe nenge z’ingenzi zikunze kuboneka ku ngurube?
 • Ni gute bavugurura icyororo cy’ingurube ?

1.5. Uburyo bahitamo icyororo cy’ingurube n’uko bakivugurura (Iminota 40)
Kugirango ubworozi bw’ingurube butange umusaruro ukwiye, hagomba icyororo cyiza kandi kigafatwa neza. Icyororo ni amatungo baheraho bubaka ubworozi. Hari iby’ingenzi agomba kuba yujuje.
1.5.1. Ibyitabwaho mu guhitamo icyororo cy’ingurube.
Guhitamo icyororo bisaba ubumenyi bunyuranye bukubiye mu mabwiriza y’ingenzi akurikira :
 Amoko y’ingurube yorowe mu Rwanda
Ubwoko bw’ingurube burangwa:

 • N’igihagararo
 • Ibara ryihariye
 • Imiterere bwite y’imyanya imwe n’imwe y’umubiri
 • Umusaruro bushobora gutanga.
  Dutadukanya ingurube za kijyambere, ibyimanyi n’ingurube zisanzwe.

Mu Rwanda hari ibyiciro bitatu by’amoko y’ingurube:
o Ingurube za kijyambere
o Ingurube zisanzwe
o Ingurube z’ibyimanyi.