2.1. Imfashanyigisho

2.2. Inshamake
Ingurube zorowe neza ziba mu biraro. Ibyo bituma zitazerera ngo zandure cyangwa zikwirakwize indwara. Ikiraro gikwiye gituma ingurube zibaho neza kandi zigatanga umusaruro mwiza.
2.3. Intego z’isomo
Nyuma yo kwiga iri somo, uzaba yaryize agomba kuba azi:

 • Akamaro k’ikiraro cy’ingurube,
 • Ibiranga ikiraro gikwiye,
 • Ibikoresho biciriritse byo kubaka ikiraro gikwiye,
 • Ibikoresho byo mubworozi bw’ingurube,
 • Aho ikiraro gikwiye kubakwa n’uko gifatwa.
  .2.4. Isuzumabumenyi?
 • Kuki ingurube igomba kubakirwa ikiraro?
 • Ingurube zubakirwa hehe?
 • Bakoresha iki bubakira ingurube?
 • Ikiraro gikwiye kirangwa n’iki?
  2.5. Imiterere y’ikiraro cy’ingurube

2.5.1. Akamaro k’ikiraro gikwiye n’aho cyubakwa

Ikiraro cy’ingurube kigamije kubungabunga ubuzima bw’itungo kugirango ritange umusaruro ukwiye.