Guhitamo icyororo cy’ingurube

Guhitamo icyororo cy’ingurube

1.1. Imfashanyigisho 1.2. Inshamake Iyo umworozi ashaka icyororo cy’ingurube cyangwa iyo bagena agaciro k’itungo agiye kugura, ni ngombwa ko ayisuzuma imyanya yose. Ayireba ubwoko, igihagararo, akabaza ibijyanye n’imyorororokere, akareba niba itarwaye cyangwa ngo ibe...
Uko wakorora ingurube

Uko wakorora ingurube

Iriburiro Ingurube ni itungo ry’inyamabere ritagira ubwoya, igizwe n’umutwe ufite amaso mato n’amatwi ashinze cyangwa atendera, igihimba n’umurizo, rikoze nk’umutiba, rifite amaguru magufi, rirya byose, ribwagura ibibwana byinshi kabiri mu mwaka, ritanga inyama...
Ikiraro cy’ingurube

Ikiraro cy’ingurube

2.1. Imfashanyigisho 2.2. Inshamake Ingurube zorowe neza ziba mu biraro. Ibyo bituma zitazerera ngo zandure cyangwa zikwirakwize indwara. Ikiraro gikwiye gituma ingurube zibaho neza kandi zigatanga umusaruro mwiza. 2.3. Intego z’isomo Nyuma yo kwiga iri somo, uzaba...
Kugaburira ingurube

Kugaburira ingurube

3.1. Imfashanyigisho 3.2. Inshamake Ingurube irya byose: ibyatsi, ibisigazwa byo mubuhinzi n’ibyo mu gikoni, ibisigazwa by’inganda ndetse n’ibiryo mvaruganda. Ibyo byose ni byo ikuramo intungamubiri zituma itanga umusaruro (gukura – inyama, kubwagura ndetse...
Kurinda no kwima ku ngurube

Kurinda no kwima ku ngurube

4.1.Imfashanyigisho 4.2 Inshamake Inyagazi y’ingurube ya kijyambere yafashwe neza itangira kurinda ifite amezi 6 ariko ishobora gutangira kubangurirwa ku mezi 8. Ku ngurube zisanzwe n’ibyimanyi, kurinda bitangira ku mezi 8 ikabangurirwa ifite amezi 10. Si byiza guhita...